میترا مهراد؛ پناهجویی که می‌خواست به هموطنانش کمک کند اما غرق شد

هدف اصلی میترا مهراد، مهاجری که جانش را هنگام عبور از کانال مانش از داست داد، کمک به هم‌وطنان ایرانی خود بود.

میترا مهراد؛ پناهجویی که می‌خواست به هموطنانش کمک کند اما غرق شد
هدف اصلی میترا مهراد، مهاجری که جانش را هنگام عبور از کانال مانش از داست داد، کمک به هم‌وطنان ایرانی خود بود.