کمک پرینت آنلاین به گزارش‌دهی شرکت‌ها در فصل مجامع بورس

خردادماه فصل برگزاری مجمع بسیاری از شرکت‌های بورس است و پرینت آنلاین به این شرکت‌ها کمک می‌کند گزارش‌های مالی خود را برای ارسال به بورس و مجامع با سهولت بیشتر و قیمت مناسب‌تر آماده کنند.

کمک پرینت آنلاین به گزارش‌دهی شرکت‌ها در فصل مجامع بورس
خردادماه فصل برگزاری مجمع بسیاری از شرکت‌های بورس است و پرینت آنلاین به این شرکت‌ها کمک می‌کند گزارش‌های مالی خود را برای ارسال به بورس و مجامع با سهولت بیشتر و قیمت مناسب‌تر آماده کنند.