پیروزی ریو آوه در شب دبل طارمی

تیم فوتبال ریو آوه در شب دبل مهاجم ایرانی خود توانست شکست را با پیروزی مقابل براگا عوض کند.

پیروزی ریو آوه در شب دبل طارمی
تیم فوتبال ریو آوه در شب دبل مهاجم ایرانی خود توانست شکست را با پیروزی مقابل براگا عوض کند.