سوال حقوقی

ماه‌های حرام عبارتند از: رجب، ذيقعده، ذيحجه و محرم. اگر قتل در يكي از اين ماه‌ها اتفاق بيفتد، يك سوم به ديه اضافه می شود. يعني يك سوم به دیه کامل اضافه خواهد شد. بايد توجه داشت كه شايد صدمه در ماه حرام وارد شود ولی مرگ در ماه غير...

سوال حقوقی
ماه‌های حرام عبارتند از: رجب، ذيقعده، ذيحجه و محرم. اگر قتل در يكي از اين ماه‌ها اتفاق بيفتد، يك سوم به ديه اضافه می شود. يعني يك سوم به دیه کامل اضافه خواهد شد. بايد توجه داشت كه شايد صدمه در ماه حرام وارد شود ولی مرگ در ماه غير حرام اتفاق بيفتد، در اين حالت به ديه مقدر (يعنی دیه کامل) چيزی اضافه نمی شود. به بيان ديگر صدمه و مرگ بايد در ماه حرام واقع شود تا به ديه كامل يك سوم اضافه گردد.