در آزادسازی خرمشهر می‌گفتیم راه قدس از کربلا می‌گذرد. امروز بعد از کربلا نوبت قدس رسیده است آن را هم آزاد خواهیم کرد. #Palestine #QudsDay pic.twitter.com/UGKp6VzgEL

در آزادسازی خرمشهر می‌گفتیم راه قدس از کربلا...

در آزادسازی خرمشهر می‌گفتیم راه قدس از کربلا می‌گذرد.
امروز بعد از کربلا نوبت قدس رسیده است آن را هم آزاد خواهیم کرد.

#Palestine
#QudsDay pic.twitter.com/UGKp6VzgEL
در آزادسازی خرمشهر می‌گفتیم راه قدس از کربلا می‌گذرد. امروز بعد از کربلا نوبت قدس رسیده است آن را هم آزاد خواهیم کرد.