تخریب ۷۵ هکتار حوضچه پرورش ماهی غیرمجاز در حوضه جراحی

رئیس اداره منابع آب شادگان از شناسایی و تخریب ۷۵ هکتار حوضچه پرورش ماهی غیرمجاز در حوضه رودخانه جراحی خبر داد.

تخریب ۷۵ هکتار حوضچه پرورش ماهی غیرمجاز در حوضه جراحی
رئیس اداره منابع آب شادگان از شناسایی و تخریب ۷۵ هکتار حوضچه پرورش ماهی غیرمجاز در حوضه رودخانه جراحی خبر داد.