بهتری: اصراری به بازگشت سبک‌های رزمی به فدراسیون نداریم

رییس فدراسیون انجمن‌های ورزش‌های رزمی گفت: خیلی راغب به بازگشت سبک‌های رزمی به فدراسیون نیستیم، مگر دستور وزارت ورزش و جوانان باشد.

بهتری: اصراری به بازگشت سبک‌های رزمی به فدراسیون نداریم
رییس فدراسیون انجمن‌های ورزش‌های رزمی گفت: خیلی راغب به بازگشت سبک‌های رزمی به فدراسیون نیستیم، مگر دستور وزارت ورزش و جوانان باشد.